Nou sistema de gestió del IVA basat en el Subministrament Immediat d’Informació

 

 

 

L’Agència Tributària implanta un nou sistema de gestió del IVA basat en el Subministrament Immediat de Informació (SII).

 • Els contribuents obligats al SII (i aquells que voluntàriament decideixin utilitzar-ho) hauran d’enviar el detall dels registres de facturació en un termini de quatre dies a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària. No obstant això, durant el primer semestre de vigència del sistema els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (en el còmput d’ambdós terminis s’exclouen dissabte, diumenge i festius nacionals).
 • Podran presentar i ingressar les seves autoliquidacions periòdiques del IVA deu dies més tard del que ve sent habitual..
 • Deixaran de tenir l’obligació de presentar els models 347 (operacions amb terceres persones), 340 (llibres registre) i 390 (resum anual del IVA).
 • Els contribuents podran contrastar la informació dels seus Llibres Registre amb la informació subministrada pels seus clients i proveïdors sempre que estiguin també inclosos en el sistema.

El vigent sistema de gestió del IVA porta funcionant, amb les necessàries adaptacions, des de fa més de 30 anys. Tanmateix, la situació tecnològica actual permet la implementació d’un nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) del IVA en aquest moment, millorant d’aquesta manera el control tributari i l’assistència al contribuent en el compliment de les seves obligacions.

Amb les recents modificacions introduïdes en el Reglament del IVA s’instaura aquest nou sistema de gestió del Impost sobre el Valor Afegit basat en la gestió dels Llibres Registre del Impost a través de la Seu electrònica de l’AEAT mitjançant el subministrament gairebé immediat dels registres de facturació.

El “Subministrament Immediat d’Informació” (SII) suposa una millora substancial en la relació de comunicació entre l’Administració i el contribuent, atès que permetrà tenir una relació bidireccional, automatitzada i instantània. Al seu torn es configura com una innovadora eina, tant d’assistència al contribuent, com de millora i eficiència en el control tributari.

El SII consisteix, bàsicament, en el subministrament electrònic dels registres de facturació, integrants dels Llibres Registre del IVA. Per fer-ho, han de remetre’s a l’AEAT els detalls sobre la facturació per via electrònica (mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML, o si escau, mitjançant la utilització d’un formulari web), amb de la qual informació s’aniran configurant, pràcticament en temps real, els diferents Llibres Registre. Però no es tracta de remetre les factures concretes dels contribuents.

En el supòsit de factures simplificades, emeses o rebudes, es podran agrupar, sempre que compleixin determinats requisits, i enviar els registres de facturació del corresponent seient resum.

El col·lectiu que serà inclòs obligatòriament en el “SII” està integrat per tots aquells subjectes passius de la qual obligació d’autoliquidar l’Impost sobre el Valor Afegit sigui mensual:

 • Grans Empreses (facturació superior a 6 milions d’€)
 • Grups d’IVA
 • Inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual del IVA)

Aquest col·lectiu compte actualment amb sistemes desenvolupats de programari que es troben en disposició d’adaptar per donar compliment al enviament dels registres de facturació en un termini de quatre dies (exclosos dissabte, diumenge i festius nacionals).

Durant el segon semestre del 2017 els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (exclosos dissabte, diumenge i festius nacionals).

De forma addicional qualsevol altre subjecte passiu que així el volgués pot optar per la seva aplicació. Aquesta opció implicarà que la seva obligació d’autoliquidació serà mensual i que a més haurà de romandre en el sistema al menys durant l’any natural per a què s’exerceix l’opció. L’opció per l’aplicació del SII haurà de realitzar-se durant el mes de novembre anterior al inici del any natural en què hagi de tenir efecte. L’opció per a l’exercici 2017 haurà de realitzar-se durant el mes de juny d’aquest any.

Es tracta d’un nou sistema que incidirà sobre uns 63.000 contribuents que representen aproximadament el 80 per 100 del total de la facturació empresarial del país.

Avantatges del sistema

 • Es disposarà d’informació de qualitat en un interval de temps suficientment curt com per a agilitzar el sistema de gestió del IVA.
 • Obtenció de “Dades Fiscals”, ja que el contribuent disposarà en la Seu electrònica de l’AEAT d’un Llibre Registre “declarat” i altre “contrastat” amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d’aquest sistema o de la base de dades de l’AEAT. Els contribuents podran contrastar aquesta informació abans de la finalització del termini de presentació de la seva declaració mensual d’IVA.El contribuent tindrà la possibilitat de corregir els errors comeses en els enviaments sense necessitat de ser requerit per l’AEAT per a això.
 • Disminució dels requeriments d’informació de part de l’AEAT, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar els Llibres registre, les factures o dades contingudes en les mateixes per comprovar determinades operacions.
 • Modernitza i estandarditza la forma de portar els tradicionals Llibres Registre d’IVA.
 • Reducció de les obligacions formals, suprimint l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390.
 • Reducció dels terminis de realització de les devolucions, al disposar l’AEAT de la informació en temps gairebé real i de major detall sobre les operacions.
 • Els contribuents inclosos en el nou sistema veuran ampliats en 10 dies els terminis de presentació i ingrés de les seves autoliquidacions periòdiques del IVA.

L’entrada en vigor d’aquest sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) és l’1 de juliol de 2017.